PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

 1. Každý člen klubu JAMES Dolný Kubín, ktorý bude zodpovedný za ubytovaných je povinný nahlásiť termín ubytovania správcovi Izby JAMES DK, alebo tak urobiť cez prihlasovací formulár na stránke klubu /tatliacka.jamesdk.sk/ v časti Rezervácia, prípadne napísať email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (preferujeme registráciu cez formulár).
 2. Za izbu a chatu zodpovedá člen klubu JAMES Dolný Kubín, ktorý prevezme kľúče od chaty až po ich odovzdanie správcovi a bude prítomný počas celej doby pobytu. Týmto bude zodpovedný za každú spôsobenú škodu.
 3. Na chate /Izba JAMES DK/ je zakázané:
  1. fajčiť,
  2. manipulovať s otvoreným ohňom /okrem rozkúrenia pece/,
  3. chodiť v horolezeckých / skialpinistických mačkách,
  4. úmyselne alebo z nedbanlivosti ničiť majetok,
  5. vykonávať veľkú potrebu okolo chaty.L
 4. Každý ubytovaný člen/nečlen je povinný:
  1. doniesť si spotrebný materiál, ktorý predpokladá, že na chate použije,
  2. pri príchode zapísať aktuálny stav elektromera,
  3. udržiavať poriadok,
  4. dodržiavať protipožiarne opatrenia,
  5. vyčistiť pec pred odchodom,
  6. povysávať koberec pred odchodom,
  7. pred odchodom zavri okná, zhasni svetlo, zastav vodu, zamkni chatu a TOI-TOI,
  8. vrátiť kľúče správcovi ešte v ten istý deň ako odíde z chaty,
  9. pred odchodom zapísať konečný stav elektromera,
  10. zodpovedný člen klubu je povinný zaplatiť poplatok za ubytovanie za všetkých ubytovaných pri odovzdaní kľúčov.

Poplatok za ubytovanie pre užívateľov izby JAMES DK:

 • člen 1€/noc,
 • rodinný príslušník a nečlen 2€/noc,
 • deti do 15 r. 0€/noc.

 

Správca:
Peter Kurčina
+421 907 886 325
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 51 a § 491 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení


medzi
Klub slovenských turistov ORAVA Dolný Kubín
(ďalej len „KST“)
a
Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
(ďalej len „JAMES“)

Článok VII.
Osobitné podmienky užívania časti priestorov chaty


1. Na základe článku VI. tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na ďalších podmienkach užívania miestnosti č. 2.03 Chaty pri Ťatliakovom plese.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že možnosť užívať miestnosť č. 2.03 sa vzťahuje len na členov JAMES a ich rodinných príslušníkov (aj keď nie sú členmi JAMES), a to konkrétne na manžela alebo manželku člena JAMES a deti člena JAMES alebo na spriaznené osoby, výlučne v sprievode člena JAMESU. Konkrétne podmienky a postup nahlasovania ubytovania a možnosti využívania miestnosti č. 2.03 si pre svojich členov určí JAMES.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že JAMES poverí jednu osobu zo svojich členov a túto písomne oznámi KST, ktorá bude vystupovať vo vzťahu ku KST, resp. vo vzťahu k prevádzkovateľovi Chaty pri Ťatliakovom plese, a bude zodpovedná za komunikáciu a ohlasovaciu povinnosť ubytovania v miestnosti č. 2.03.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že KST odovzdá predsedovi JAMES-u jedno vyhotovenie kľúča od vstupných dverí Chaty pri Ťatliakovom plese, služobnej miestnosti č. 2.04 a miestnosti č. 2.03. JAMES sa zaväzuje ohlásiť predsedovi KST alebo konateľovi Chata Zverovka spol. s r.o. alebo prevádzkarovi chaty Zverovka plánovaný vstup do chaty najmenej 24 hodín vopred. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že KST umiestni v bezpečnostnej schránke v služobnej miestnosti č. 2.04 Chaty pri Ťatliakovom plese jedno vyhotovenie kľúčov od všetkých miestností Chaty pri Ťatliakovom plese; tieto kľúče je JAMES oprávnený využiť len v prípade mimoriadnych okolností, napr. za účelom uhasenia požiaru v niektorej z miestností chaty.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade opakovaného porušenia ohlasovacej povinnosti uvedenej v bode 4 tohto článku zmluvy, je JAMES povinný vrátiť KST všetky kľúče prevzaté na základe bodu 4 tohto článku zmluvy, a to do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany KST. Opakovaným porušením ohlasovacej povinnosti sa pre účely tohto ustanovenia má na mysli porušenie ohlasovacej povinnosti dvakrát v priebehu šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V prípade, ak JAMES nevráti kľúče v stanovenej lehote, resp. v prípade straty kľúčov JAMES-om, je KST oprávnený uskutočniť výmenu zámok a kľúčov na náklady JAMES-u. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v takomto prípade, tzn. v prípade vrátenia kľúčov KST z dôvodu opakovaného porušenia ohlasovacej povinnosti, sa vydávanie kľúčov za účelom sprístupnenia chaty pre potreby JAMES-u bude spravovať postupom, ktorý jednostranne určí KST a písomne ho oznámi predsedovi JAMES-u, s čím JAMES podpisom tejto zmluvy súhlasí.
6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že akékoľvek škody spôsobené osobami uvedenými v bode 2 tohto článku, v miestnosti č. 2.03, resp. na iných častiach Chaty pri Ťatliakovom plese, spôsobené z akéhokoľvek dôvodu (napr. nešetrné zaobchádzanie, vandalizmus, spôsobenie škody pod vplyvom alkoholu alebo vplyvom použitia plynových alebo iných varičov, resp. iných elektrických spotrebičov, a pod.), sa zaväzuje uhradiť, resp. iným spôsobom odstrániť výhradne JAMES. Týmto nie je dotknutá možnosť JAMES-u požadovať následne regresnú náhradu škody od svojich členov.
7. JAMES, resp. osoby uvedené v bode 2 tohto článku, sa zaväzuje využívať miestnosť č. 2.03, ako aj iné spoločné priestory a sociálne zariadenia, riadne, tzn. tak aby bol zachovaný stav spôsobilý na riadne užívanie a aby nespôsobil vznik škody v týchto priestoroch, resp. chate ako celku. Po kolaudácii, užívacom povolení a sprístupnení chaty a jej ubytovacích kapacít verejnosti sa zároveň zaväzuje využívať uvedené priestory tak, aby neporušoval dobré mravy alebo verejný poriadok, tzn. správal sa tak, aby nerušil pokojné užívanie ostatných miestností chaty inými ubytovanými osobami. JAMES, resp. osoby uvedené v bode 2 tohto článku, sa tiež zaväzujú dodržiavať ubytovací a prevádzkový poriadok, ktorý bude vydaný prevádzkovateľom chaty.
8. KST nezodpovedá za majetok vnesený do miestnosti č. 2.03, resp. iných častí chaty osobami uvedenými v bode 2 tohto článku, za jeho zabezpečenie proti poškodeniu, krádeži alebo inému znehodnoteniu.
9. KST je oprávnená v potrebnom rozsahu vstupovať do miestnosti č. 2.03 za účelom kontroly jej technického stavu a kontroly či ju JAMES užíva riadnym spôsobom. JAMES je povinný umožniť prístup a vykonanie kontroly v potrebnom rozsahu.

Článok VIII.
Osobitné ustanovenia


1. Vzhľadom k snahe o vytvorenie dlhodobej spolupráce medzi KST a JAMES sa zmluvné strany dohodli, že členovia JAMES budú oprávnení na základe podpisu tejto zmluvy využívať nasledovné zľavy:
- zľavu vo výške 10% z cien jedál a nápojov na Chate pri Ťatliakovom plese ako aj chate Zverovka;
- zľavu z ubytovania na chate Zverovka a Chate pri Ťatliakovom plese (po kolaudácii a užívacom povolení) vo výške určenej KST na príslušné obdobie. Pre roky 2014-2019 zľava z ubytovania predstavuje 20%.
2. Vyššie uvedené zľavy sú členovia JAMES oprávnení využívať odo dňa nasledujúceho po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, po dobu trvania tejto zmluvy.
3. S ohľadom na dlhodobé užívanie miestnosti č. 2.03 zo strany JAMES-u, sa zmluvné strany dohodli, s účinnosťou od kolaudačného rozhodnutia a následného užívacieho povolenia príslušného stavebného úradu, že v prípade neobsadenia ubytovacích kapacít miestnosti č. 2.03 je KST oprávnený ponúknuť túto miestnosť na ubytovanie tretím osobám za nasledovných podmienok.
JAMES sa zaväzuje nahlásiť ubytovanie osôb uvedených v bode 2 článku VII. tejto zmluvy:
- najneskôr do štvrtka 18:00 hod. – v prípade rezervácie ubytovania na nasledujúci piatok, sobotu a/alebo nedeľu, resp. na neskoršie obdobie; alebo
- najneskôr do nedele 18:00 hod. – v prípade rezervácie ubytovania na nasledujúci pondelok, utorok, stredu a/alebo štvrtok, resp. na neskoršie obdobie.
V prípade, ak príslušná osoba poverená JAMES v zmysle bodu 3 článku VII. tejto zmluvy nenahlási KST alebo prevádzkovateľovi Chaty pri Ťatliakovom plese rezerváciu ubytovania do termínov stanovených v tomto bode, stráca JAMES prednostné postavenie a KST, resp. prevádzkovateľ Chaty pri Ťatliakovom plese je oprávnený poskytnúť ubytovanie v miestnosti č. 2.03 tretím osobám, a to nasledovne:
- v prípade absencie rezervácie zo strany JAMES do štvrtka je KST, resp. prevádzkovateľ Chaty pri Ťatliakovom plese oprávnený ponúknuť miestnosť č. 2.03 na ubytovanie tretím osobám len na najbližšie nasledujúci piatok, sobotu a/alebo nedeľu;
- v prípade absencie rezervácie zo strany JAMES do nedele je KST, resp. prevádzkovateľ Chaty pri Ťatliakovom plese oprávnený ponúknuť miestnosť č. 2.03 na ubytovanie tretím osobám len na najbližšie nasledujúci pondelok, utorok, stredu a/alebo štvrtok.
- V prípade nevyužitia rezervovaných kapacít zo strany JAMES, má KST právo kontaktovať členov JAMES, ktorí majú rezerváciu na príslušné obdobie a v prípade ich neprítomnosti má KST právo ponúknuť ubytovacie kapacity tretím osobám. JAMES je povinný zabezpečiť zoznam osôb pre príslušnú rezerváciu vrátane kontaktných údajov.
Podpisom tejto zmluvy JAMES výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.